NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Sprawdź, być może odpowiedź na Twoje pytanie już się tu znajduje.

WAŻNE DATY

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:

  • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku:

  • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku:

  • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*

  • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*

  • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

FAQ

Czy w przypadku obowiązku wymiany urządzeń na online, jest brany pod uwagę zakres usług wpisanych do działalności, czy faktycznie wykonywany?

Co do zasady powinien być brany faktycznie wykonywany zakres działalności.

Czy podatnik nabywający dzisiaj kasę ONLINE, a nie mający obowiązku jej stosowania musi mieć ja podłączoną do internetu (oprócz fiskalizacji)?

Tak, kasa musi być podłączona do internetu. To wynika z ustawy. Dobrowolne korzystanie z kas online nie zwalnia podatnika z obowiązku transmisji danych do CRK.

Czy można ubiegać się o odpis w przypadku zakupu urządzenia online przed obowiązkiem? Np. z powodu zapełnienia pamięci starego urządzenia?

Tak, można. Zwracamy uwagę, że tzw. obowiązek stosowania kas online wynika bezpośrednio z ustawy. Daty tam zawarte wskazują terminy, w których podatnicy z określonych grup muszą już obligatoryjnie rejestrować sprzedaż na kasach online.

Czy ze względu na harmonogram muszę mieć włączone urządzenie 24h?

Nie. Urządzenie musi być włączone w godzinach pracy placówki handlowej lub usługowej.

Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku?

Jeśli podatnik nie należy do żadnej z grup wymienionych w ustawie, które muszą obowiązkowo wdrożyć kasy online, to może on taką kasę użytkować w dalszym ciągu. Zwracamy uwagę, że przypadku kasy z papierową kopią paragonów po zapełnieniu pamięci fiskalnej, podatnik będzie musiał zdecydować się na zakup kasy z kopię elektroniczną lub kasy online.

Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową – kasę z elektroniczną kopią paragonu.